Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης ή βεβαίωση ότι το Πτυχίο ή το δίπλωμα επέχει θέση άδειας επαγγέλματος. Εφόσον το πρώτο πτυχίο ψυχολογίας είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, αρκεί η κατάθεση της απόφασης αναγνώρισης.
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή δίπλωμα ή σύνολο διπλωμάτων τριετούς τουλάχιστον εκπαίδευσης σε πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα της οικείας σχολής.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης.
 • Εάν έχει ασκηθεί το επάγγελμα στη χώρα προέλευσης του πτυχίου απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής ότι το επάγγελμα ασκήθηκε νόμιμα και ότι δεν σας έχει αφαιρεθεί η ανασταλεί το δικαίωμα αυτό.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης δευτεροβάθμιας σχολής ή ισότιμου σχολής της αλλοδαπής.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
 • Αν υπάρχει πρακτική άσκηση, σχετικά πιστοποιητικά από τα οποία να αποδεικνύεται.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη.
 • Παράβολο 8 ευρώ
 • ‘Εντυπο παράβολο τελών χαρτοσήμου 30 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
 • Δύο φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Αρχής
  • Για το πιστοποιητικό απαιτούνται κάποιες βασικές εξετάσεις όπως: ούρων, αίματος, ακτινογραφία θώρακα.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή για τους υπηρετούντες βεβαίωση κατάταξης.
 • Ντοσιέ χάρτινο με… λαστιχάκι!
Άλλες διευκρινήσεις:
 • Για ομογενείς εξ Αλβανίας απαιτείται να προσκομίσουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Για αλλοδαπούς ομογενείς απαιτείται άδειας παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας εκτός Ε.Ε. απαιτείται άδεια παραμονής, άδεια εργασίας και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπ. Εξωτερικών.
 • Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ και επικυρωμένα με σφραγίδα APPPOSTILLE. Επίσης, πρέπει να είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από την αρμόδια αρχή του κράτους. Τέλος, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από κάποιον επίσημο φορέα (Μεταφραστικό Τμήμα Υπ. Εξωτερικών, Ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό, Δικηγόρο ή πτυχιούχο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.
 • Μπορεί να σας ζητηθούν και επιπλέον διευκρινιστικά πιστοποιητικά εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Τα δικαιολογητικά μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από «Νομαρχία» σε «Νομαρχία». Τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται εδώ είναι βασισμένα στα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την «Νομαρχία» Πιερίας τον Ιανουάριο 2012]]>